Party Verhuur Zwolle gevestigd te Zwolle

Artikel 1.
De huurder wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben ontvangen. Partyverhuurzwolle wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2.
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde springkussen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het springkussen contant aan Partyverhuurzwolle voldoen.

Artikel 3.
Partyverhuurzwolle is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Partyverhuurzwolle op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4.
Partyverhuurzwolle is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde springkussen na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5.
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het springkussen, daar deze door Partyverhuurzwolle niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6.
De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde springkussen verzorgen en deze in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

Artikel 7.
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde springkussen aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8.
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. Bij het annuleren na een reservering kan 25% van de huurprijs in rekening gebracht worden. Behalve wanneer de annulering 3 dagen voor de gebruiken / leverdatum ligt. Dan zijn de kosten voor de annulering 50 % en bij 1 dag of op de dag 75% van het totaal bedrag. Uiteraard is dit niet van toepassing bij een legitieme reden. 

Artikel 9.
Het huren van een springkussen geschiedt op eigen risico. Partyverhuurzwolle is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.